எங்களது 50 வருட ஓவிய வாழ்வை  வடிவமைத்து 

அதை தொடர்ந்து மரியாதைக்குரிய தொழிலாக்கிய

பேரன்புக் கொண்டர்வர்களுக்கு நன்றி

“I sincerely devote my 50 years of artistic service to the almighty and those great men, who patronised and architected Arasu Arts to become a deemed reputation. And, this reputation shall be carried to the generations to come.”